strateji2.gif (3180 bytes)

  SAYI 7  MAYIS-1  2001

ED�T�RDEN
7.say�da yine g�ncel yabanc� dergi ve sitelerden derlenen linkler ve i�eri�e yap�lan baz� ilavelerle birlikteyiz. Son haftalarda siteye yaz� g�ndermek i�in olu�an talep en az�ndan ilgili bir kesimin siteyi izlemesi ve katk�da bulunmak istemesi a��s�ndan sevindirici. Bu noktada son say�ya bir makale g�nderen  say�n Muazzez Babacan ve tam metin  bir kitap g�nderen H�seyin Erta�'a te�ekk�r ederim. San�r�m �ok k�sa bir s�re i�inde site i�erik olarak yeni bir yap�lanmaya gidecek. Bu konuda �nerileriniz olursa sevinirim. ED�T�R
Duyuru
Akademisyen, ��renci ve Profesyonellere �a�r�
Akademik Yaz�lar
-Tam Metin Klasik Eserler�ktisat ve i�letmecilik alan�nda �nl� d���n�rlerin eserlerinin tam metinlerine ula�abilme imkan�.
-Makaleler
Rekabet�i �st�nl�k, �� Ekosistemleri, K�reselle�me, Yeni Ekonomi, BT ve Stratejik Y�netim konular� yan�nda bir �ok detayl� incelemeler.
Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
Boeingde �nternet Hizmeti

Boeing Connexion ad�n� verdi�i birimi arac�l���yla u�aklar�nda u�u� s�ras�nda h�zl� bir internet ba�lant�s� sunmaya ba�layacak. The Standard'�n haberi i�in linki izleyebilirsiniz.

boeing.gif (7136 bytes)

ebiz25_0503.gif (7130 bytes)

E-Ticaretin Liderleri

Businessweek dergisi elektronik ticaretin �nde gelen �irketleri ile ilgili geni� bir incelemeye yer veriyor. �lgileneler konuyla ilgili linki izleyerek detaylara ula�abilir.

CRM ve Ger�ekler

Son d�nemin moda kavram� CRM (M��teri �li�kileri Y�netimi) ile ilgileniyorsan�z CIO dergisinin incelemesinde �ok �ey bulabilirsiniz. Makale i�in linki izleyin.

cio_cover_050101_sm.jpg (5670 bytes)

forbesbtob.gif (3173 bytes) En iyi B2B �irketleri

Forbes Dergisi son say�s�nda �zel bir BtoB b�l�m� haz�rlam��. WEB'in en iyileri ve konuyla ilgili �e�itli makaleler i�in linki izleyebilirsiniz.

Cisco ve Kriz

Ge�ti�imiz y�l�n s�per internet �irketi Cisco Systems bu y�l ekonomik krizle bo�u�uyor. �nternet devi Cisco ile ilgili Fortune'daki inceleme i�in linki izleyebilirsiniz.

fortunecisco.jpg (11935 bytes)

oxford.gif (3768 bytes)

Oxford �nternet Enstit�s�

�nl� Oxford �niversitesi sadece internet �zerine bir enstit� a�maya haz�rlan�yor. Tamamen internet konular�n� inceleyecek enstit� ile ilgili detayl� bilgiler i�in Business2.0'daki linki izleyebilirsiniz.

Kablosuz �leti�im Ger�ekle�iyor, ya sorunlar?

Smart Business dergisindeki bir makale kablosuz ilet�im (wireless) konusundaki geli�me ve muhtemel sorunlara de�iniyor. �lgilenenler linki izleyebilir.

smartbus0106wireless.gif (4177 bytes)

strateji.jpg (9615 bytes) �nternet ve Tedarik Zinciri

G�n�m�z�n pop�ler konusu tedarik zinciri ve internet konusunda yeni bir yaz�. Strategy-Business konuya ger�ek�i bir bak�� getiriyor. �lgililer i�in link.

Haftan�n Sitesi:
DAN��MEND

redherringadam.gif (6951 bytes)

Bu hafta i�eri�i itibariyle strateji y�netime �ok benzeyen bir siteyi tan�t�yoruz. Her ne kadar ismi ilk anda muhtevas� hakk�nda bir �a�r���m yapmasa da Memet �zkan'�n y�r�tt��� site i�letme y�netimi alan�nda bir �ok disiplini b�nyesinde bar�nd�ran ve beni gelecekte �ok daha dolu bir i�erik beklentisine sevkeden g�zel bir site. Tasar�m biraz koyu renklerden olu�uyor, bu kasvetli g�r�nt�y� affettiren bir i�erik var. Memet beyi tebrik ederken site ile ilgili bir ka� linke de yer veriyoruz. Sitede pek �ok konu ba�l��� yan�nda lojistik, Strateji, y�netim ve yeni ekonomi ile ilgili yazilar var.

E-posta

ED�T�R

G�nl�k BT Haberleri
mikrohaber.gif (1680 bytes)
M�KROHABER

ID�EFIXE Sat�� Orta��

IYI LISTE - UYE OLMAK ICIN TIKLAYIN