strateji2.gif (3180 bytes)

AR��V: SAYI 1

Haftan�n Sitesi: T�S�AD tusiad.jpg (2669 bytes)
Bu hafta T�rk Sanayici ve ��adamlar� Derne�i T�siad'�n web sitesini tan�t�yoruz. �zellikle ara�t�rma, rapor ve yay�nlar� ile ekonomi ve y�netim alan�ndaki ilgililerin faydalanabilece�i bir site. T�S�AD s�reli yay�n� G�R�� Dergisi'ne linki izleyerek ula�abilirsiniz. T�S�AD'�n son raporu Kurumsal Y�netimin �lkeleri yan�s�ra di�er raporlar�n� PDF format�nda indirmeniz m�mk�n.
CIO
UPSIDE

BRINT
CEOEXPRESS
BUS�NESS 2.0
REDHERRING
MCKINSEY QUARTERLY
STRATEGY-BUSINESS
ASIAWEEK
FORTUNE

CONTEXT
FORBES
BUSINESSWEEK-EBIZ
E-COMMERCE TIMES
DARWIN

PERD�DO
KOREA TIMES-TECH
KOREA TIMES-BUSINESS
D�NYA
POWER

SMART BUSINESS
PARA

F�NANSAL FORUM

E-posta:
H.BAHADIR AKIN

G�nl�k BT Haberleri
M�KROHABER

B�Z�M REHBER

HODJAM


Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
E-ticaret sitelerindeki en �nemli fakt�r�n g�venlik oldu�u bilinmektedir. Ziff Davis'in y�netim dergisi  Smart Business  bu say�s�nda VISA ve BBB (Better Business Bureau) aras�ndaki e-ticaret sitelerinde g�venli�e y�nelik online i�birli�ini incelemi�. Dergi ve konuyla ilgili haberler i�in linki izleyebilirsniz. smartbusinessanasayfa.jpg (5464 bytes)
cfokapak.jpg (7039 bytes) Hem finansman hem de e-ticaret ile ilgili g�zel bir dergi e-CFO. Derginin anasayfas� i�in e-CFO linkini, E-Ticaretle ilgili makalelerin topland��� b�l�m� i�in de e-ticaret linkini izleyebilirsiniz.
Fortune ABD ve D�nyada en fazla hayranl�k duyulan �irketleri listesini yay�nlad�. Asl�nda listeleri tahmin etmek pek zor de�il, ama ilgi duyanlar i�in ilk ���n GE, Cisco ve Wal Marttan olu�tu�unu s�yleyelim. Liste i�in linki izleyebilirsiniz.

fortunemostadmired.gif (5204 bytes)

contextkapak.gif (7805 bytes) Yeni ekonomi ile ilgili g�zel dergilerden biri de Context. Konuyla ilgili profesyoneller ve akademisyenlerin uzak kalamayaca�� bir dergi olan context'in bu say�s�ndan Steve Ballmer ile yap�lan e-ticaretin gelece�i ile ilgili bir r�portaja link veriyoruz.
Fastcompany dergisi ve internet sitesi e-ticaret ve yeni ekonomi konular�nda �nemli bir kaynak. Bu say�s�nda Netscape'in kurucular�ndan Marc Andreessen ile  �nternet �zerine yap�lan bir r�portaj yer al�yor. Herhalde �nternetle ilgili en �ok Marc Andreessen'in s�yleyece�i bir �eyler olacakt�r. Link. fastcompany.jpg (10660 bytes)
asapsonsayi.gif (2496 bytes) Forbes ve dergi grubu i�inde yer alan ASAP dergileri y�netim alan�na ilgi duyanlar�n kay�ts�z kalamayaca�� iki �nemli dergi. Forbes dergisinin �zel B2B say�s� i�in bu linki, ASAP dergisindeki AOL ile ilgili bir makale i�in de yandaki linki izleyebilirsiniz.
Liderlik konusuna ilgi duyuyorsan�z, Perdido Dergisinin 2000 k�� say�s� bu konuya ayr�lm��. Hem Perdido dergisini incelemek, hem de lider olunur mu do�ulur mu ikilemi �zerine bir yaz� okumak istiyorsan�z bu linki izleyin. perdidokapak.jpg (5424 bytes)
Son Say� Kitaplar Ar�iv Linkler Makaleler Mizah