strateji2.gif (3180 bytes)

�UBAT-2   2001, SAYI 2

ED�T�RDEN
Bu say�da y�netim dergi ve haber sitelerinden konu ba�l�klar� ve  haberlere verilen linkler g�ncellendi. Site tan�t�m� b�l�m�nde Liberal D���nce Toplulu�unu tan�t�yoruz. Bu hafta siteye 3  yeni makale eklendi.�zellikle Stratejik Y�netim, k�reselle�me ve teknoloji konusular�na ilgi duyanlar�n u�ramas� �nerilir. Yine, Dilbert �lkesinden k���k bir k�sm� siteye koydum. K�sa bir s�re sonra olduk�a geni� bir Dilbert �lkesi incelemesini bu sitede bulabilirsiniz. Mizah b�l�m�ne ise eski reklamlar eklendi. 
Duyuru
Akademisyen, ��renci ve Profesyonellere �a�r�
Makale ve �ncelemeler
Makaleler
Yeni Rekabet�i �st�nl�k
Yeni:�� Ekosistemleri
Yeni:K�reselle�me
-Yeni Ekonomi
-E-Ticaret
-Bili�im Teknolojileri ve -Stratejik Y�netim
-De�i�im M�hendisli�i ve BT Altyap�s�

-Commodore 64'�n Y�kseli� ve D�����
-Y�zde 90 Kl�b�
Kitap Tan�t�m�
Y�neticilik ve BT ile �lgili Baz� Kitaplar
Detayl� L�NKLER
T�rk�e siteler i�inde en zengin teknoloji ve y�netim linkleri, haber Kaynaklar�. Mutlaka u�ray�n.
Y�netim ve Mizah
Be�inci Dalga. G�zel karikat�rler. Sizin i�in se�ti�im �� tane karikat�r i�in linki izleyin.

thefifthwave.gif (996 bytes)

dilbertkafa13.jpg (1315 bytes) Dilbert.Com'a u�rayal�m.
Yeni Eski Reklamlar
AR��V
Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
VC D�n�m Noktas�nda

Risk sermayesi(VC) konusuyla ilgileniyorsan�z Businessweek dergisinin ge�en say�s�ndaki incelemeyi mutlaka g�r�n. E-Biz sitesindeki makale dot-com krizi sonras�nda risk sermayesinin durumunu ele al�yor. Konuyla ilgili olarak linki izleyebilirsiniz.

08ebizcovt.jpg (19183 bytes)
darwinmag.gif (9636 bytes) Yeni Ekonomi Gurular�

Yeni ekonominin �stadlar�n� ve eserlerini topluca g�rmek ve tan�mak isteyenler i�in Darwin sitesinde bir b�l�m olu�turulmu�. Gurular�n listesine ula�abilmek i�in yandaki linki izleyebilirsiniz.

H�ND�STAN ve BT

CIO dergisi ge�en ay Bili�im Teknolojisi alan�nda b�y�k bir potansiyele sahip olan Hindistan� incelemi�. Konuyla ilgilenenlerin bildi�i gibi Hindistan d�nyan�n �nde gelen yaz�l�m �reticilerinden biri. �lgili makale i�in linki izleyebilirsiniz.

hindistan.jpg (6675 bytes)

redherring.jpg (7087 bytes) M.Dell �le R�portaj

Yeni Ekonominin patronlar�ndan Dell Bilgisayar�n sahibi ile Yeni Ekonominin �nde gelen dergisi Redherring bir m�lakat yapm��. Son say�s�nda yer alan bu m�lakat i�in linki izleyip M.Dell'in ekonomi ve internetin gelece�i ile ilgili g�r��lerini ��renebilirsiniz.

NIKKEI Uzakdo�u ve Japonya ekonomisi ile ilgileniyorsan�z ka��rmaman�z gereken bir site. Linki izleyin. nikkei.gif (906 bytes)
forbes1.gif (1160 bytes) Mobil �irketlerinin Yar���. �� b�y�k mobil ileti�im firmas� ve Siemens'in �n�m�zdeki d�nemde yapmay� planlad��� at�l�mlar i�in forbes'daki makaleyi okuyabilirsiniz.
Upside sitesinden se�ti�imiz makalede  online al��veri�lerde g�venlik konusu ele al�n�yor. Link. upsidelogo.gif (4831 bytes)
Haftan�n Sitesi: Liberal D���nce Toplulu�u liberal.gif (4788 bytes)
Bu hafta liberal d���nce toplulu�u sitesini tan�t�yoruz. D�zensiz bir �ekilde g�ncellenmesine kar��n t�rk�e i�erik olarak zengin bir site olan Liberal D���nce Toplulu�u i�inde Liberal D���nce Dergisine de link veriliyor. Derginin bir ka� makalesini online okuyup indirebilirsiniz. Siteden sizin i�in se�tiklerimiz Suphi Var�m'�n haz�rlad��� Yeni Ekonomi ve T�rkiye'de Pop�lizm , Prof.Mustafa Erdo�an'�n "Hikmet-i H�k�met"ten Hukuk Devletine Yol Var m�? ve mizahi bir yaz� olan Amerika Nas�l Batt� olacak. Liberal d���nce toplulu�u sitesi g�r��lerini benimseyin benimsemeyin izlenmesi gereken bir site.

E-posta

G�nl�k BT Haberleri
M�KROHABER

B�Z�M REHBER

HODJAM