strateji2.gif (3180 bytes)

  SAYI 3   MART-1 2001

ED�T�RDEN
Bu say�da y�netim dergi ve haber sitelerinden konu ba�l�klar� ve  haberlere verilen linkler g�ncellendi. Bu haftan�n sitesi Hodjam.com.
Duyuru
Akademisyen, ��renci ve Profesyonellere �a�r�
Makale ve �ncelemeler
Makaleler
-Rekabet�i �st�nl�k
-�� Ekosistemleri
-K�reselle�me
-Yeni Ekonomi
-BT ve Stratejik Y�netim
-De�i�im M�hendisli�i ve BT Altyap�s�

-C 64'�n Y�kseli� ve D�����
-Y�zde 90 Kl�b�
Kitap Tan�t�m�
Y�neticilik ve BT ile �lgili Baz� Kitaplar
Detayl� L�NKLER

animasyon2.gif (3382 bytes)

T�rk�e siteler i�inde en zengin teknoloji ve y�netim linkleri, haber Kaynaklar�. Mutlaka u�ray�n.
Y�netim ve Mizah

Animationdilbert.gif (3316 bytes)

Be�inci Dalga. G�zel karikat�rler. Sizin i�in se�ti�im �� tane karikat�r i�in linki izleyin.

Dilbert.Com'a u�rayal�m. Dilbert �lkesinden k���k bir k�sm� siteye koydum. Yak�nda bu konuda geni� bir yaz� bulacaks�n�z.

Eski Reklamlar, �e�itli dergi ve gazetelerden derledi�im eski reklam metinleri.

AR��V
-Say� 1
-Say� 2
-kolay ar�iv
Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
Ger�ek Ba�lant�ya do�ru

CIO Dergisinin bu say�s�nda �nl� y�netim uzman� Robert Heller'in k�resel anlamda ba�lant� i�in �irketlere getirdi�i �nerileri bulabilirsiniz.

redherringgif.gif (3859 bytes)

forbe.gif (9343 bytes)

T�rkiye'de Kriz

T�rkiye'de meydana gelen finansal krizle ilgili Forbes dergisinin son say�s�nda bir de�erlendirme var. Dergide ayn� zamanda veri ambar� konusundaki �al��malar� inceleyen "The Next Microsoft" adl� bir makale de yer al�yor. 

H�PER YEN�L�K

Strategy-Business dergisinin son say�s�ndan sizin i�in yenilik yapma konusuyla ilgili "Hyperinnovation" ba�l�kl� bir makale se�tim.

stratejibusiness.jpg (3731 bytes)

mckinsey.jpg (5918 bytes) Stephen Winterhalder �le R�portaj

McKinsey Quarterly Mart Say�s�nda B2C ve B2B E-ticaret konular�nda bir r�portaja yer veriyor. R�portaj i�in linki izleyebilirsiniz.

Jack Welch'in Yolu

POWER dergisinin internet sitesinde Welch'i efsane yapan ilkeler inceleniyor. Site i�in linki izlemeniz yeterli.

power.jpg (2904 bytes)
scottadams.jpg (6107 bytes) Scott Adams'tan Giri�imcilik Dersi

Dilbert �izgi karakternin yarat�c�s� Scott Adams tembel giri�imciler i�in sitesinde yeni bir faaliyete ba�lam��. Tembel giri�imci i�in linki izleyin.

Gelece�in 10 Teknolojisi

Yenilenen sitesiyle Fortune dergisi bu say�s�nda gelece�in 10 teknolojisi ile ilgili bir ara�t�rma ger�ekle�tirmi�. Bu arada Fortune sitesinin eskiye g�re daha kaliteli hale geldi�ini belirtelim.

fortune.jpg (11028 bytes)
Haftan�n Sitesi: HODJAM hodjam.jpg (2784 bytes)
De�i�ik konular�n yan�nda i�letme y�neticili�i ile ilgili alanlarda da i�eri�e sahip e�lenceli bir site olan hodjam.com Alternatif Hayat bilgisi, Ser�vensever Hodjam, ��bilen Hodjam, Sanatsever Hodjam gibi b�l�mleriyle ilginizi �ekebilir. Bu arada �e�itli yat�r�m analizleri ve �nerileri i�eren i�bilen hodjam b�l�m�nde finansman ve pazarlama ile ilgili yararl� bilgilere ula�abilirsiniz. Mesela  Du Pont Analizi i�in linki izlemeniz yeterli.

E-posta

G�nl�k BT Haberleri
M�KROHABER

B�Z�M REHBER

HODJAM