strateji2.gif (3180 bytes)

  SAYI 4   MART-2  2001

ED�T�RDEN
D�rd�nc� say�da yine �e�itli yerli ve yabanc� sitelerden haber ve g�ncel linklerden olu�an bir derleme ve yeni site tan�t�m�yla kar��n�zday�z. Bu arada az olmakla beraber nitelik olarak bizce �ok k�ymetli olan izleyicilerimizden ald���m�z olumlu tepkilerden dolay� ilgililere, �zellikle ODT� End�stri M�hendisli�inden Erol Say�n Bey ve Sistem E-Dergi birikim b�l�m�nde stratejiy�netime link verme nezaketini g�steren Nezih Ya�ar Beye te�ekk�r� bir bor� bilirim. Site izleyicilerin artan katk�lar� ile geni�lemeye devam edecektir.
Duyuru
Akademisyen, ��renci ve Profesyonellere �a�r�
Makale ve �ncelemeler
Makaleler
-Rekabet�i �st�nl�k
-�� Ekosistemleri
-K�reselle�me
-Yeni Ekonomi
-BT ve Stratejik Y�netim
-De�i�im M�hendisli�i ve BT Altyap�s�

-C 64'�n Y�kseli� ve D�����
-Y�zde 90 Kl�b�
Kitap Tan�t�m�
Y�neticilik ve BT ile �lgili Baz� Kitaplar
Detayl� L�NKLER

animasyon2.gif (3382 bytes)

T�rk�e siteler i�inde en zengin teknoloji ve y�netim linkleri, haber Kaynaklar�. Mutlaka u�ray�n.
Y�netim ve Mizah

Animationdilbert.gif (3316 bytes)

Be�inci Dalga. G�zel karikat�rler. Sizin i�in se�ti�im �� tane karikat�r i�in linki izleyin.

Dilbert.Com'a u�rayal�m. Dilbert �lkesinden k���k bir k�sm� siteye koydum. Yak�nda bu konuda geni� bir yaz� bulacaks�n�z.

Eski Reklamlar, �e�itli dergi ve gazetelerden derledi�im eski reklam metinleri.

AR��V
-Say� 1
-Say� 2
-Say� 3
-kolay ar�iv

Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
Bankac�l�k ve Finans

Bankac�l�k, finans ve y�netim alanlar�nda etkii bir yerli dergi olan Active'den sizler i�in Bilgi ���ileri, Sistemik Risk ve Sistemik Kriz, �MKB�de Hisse Senedi �hra� Tarihi Etraf�ndaki Anormal Fiyat Hareketleri konulu makalelere link veriyoruz.

active.jpg (5232 bytes)

chivi.jpg (6019 bytes)

Televole �ktisad�

Marmara �niversitesi �ktisat Fak�ltesi'nden Do�. Dr. Hayri Kozano�lu ile chivi.com ekibinin yapt���, g�n�m�z T�rk ekonomisi �zerine bir m�lakat. �lgiyle okuyacaks�n�z.

Kablosuz �leti�im

CIO Dergisinin son say�s� �zel dosya olarak mobil ileti�im ve gelece�ini inceliyor. �nternetin as�l �imdi esas g�c�n� g�sterece�ini belirten bir makale i�in bu linki izleyebilirsiniz.

ciokapak.jpg (11455 bytes)

ebiz.jpg (8212 bytes) Amazon.Com'a 8 �neri

Kuruldu�u g�nden bu yana internet ekonomisiyle �zde�le�en ama bir t�rl� karl�l��� yakalayamayan Amazon i�in bir re�ete de businessweek E-Biz den geliyor. Makale i�in linki izleyin.

Uzakdo�u E-Ticaret Raporu Uzakdo�udan bu hafta Fast Eastern Economic Review Dergisinin 2000 y�l� E-Ticaret incelemesine yer veriyoruz. Rapor i�in linki izleyebilirsiniz. Derginin ba�l� oldu�u Wall Street Journal sitesinden bu hafta iki yaz� se�tik. Avrupada risk sermayesi ve Siemens-Microsoft mobil i� ortakl��� i�in linkleri izleyebilirsiniz. far eastern.jpg (4297 bytes)

redherring.gif (5277 bytes)

Redherring 23 Mart 2001 tarihli sitesinde MAC'in en son i�letim sistemi �zerine bir yaz�ya yer veriyor. Forbes 23 Mart 2001 sitesi ise ilk makalesinde Mazda'n�n geri d�n���nden s�z ediyor. Mazda bakal�m bu defa ba�ar�l� olabilecek mi?
Sun Journal Sun taraf�ndan ��kar�lan bir yeni ekonomi dergisi. Yeni e�ilimlerle ilgili bir makale i�in linki izleyebilirsiniz.

sunlogo.gif (1131 bytes)

asap1.jpg (6545 bytes) Forbes ASAP bu say�s�nda gittik�e k���len elektronik donan�m�n ortaya ��kard��� mikromakinalar ile ilgili bir konuyu ele alm��. �lgilenenler linki izleyebilir.
Mikrohaber.Com g�nl�k BT haberlerine devam ediyor. Bu arada sitenin edit�r b�l�m�nde �nemli makaleler yer al�yor.AMD T�rkiye, ISDN Teknolojisi, Mikroi�lemcilerin ��leyi�i, Quantum Bilgisayarlar gibi konular ilginizi �ekebiir. mikrohaber.jpg (1916 bytes)
Haftan�n Sitesi:
Medyakronik
medyakronik.jpg (4966 bytes)
Bu hafta medya ile ilgili bir siteyi tan�t�yoruz. Medyakronik ismini K�r�at Bumin'in �leti�im yay�nlar�ndan ��kan kitab�ndan dolay� hat�rl�yor olabilirsiniz. Zaten sitenin i�levi de kitab�nkine yak�n. �ok zengin bir i�eri�e sahip olan site medyada yer alan haberleri ele�tirel bir g�zle inceliyor. G�khan �zcan'�n yak�ndan kumanda b�l�m�nde Van Damme Reha�y� neden �pt�? ba�l�kl� bir yaz�s� var.
Yine, medyadan al�nan foto�raflar�n haberleri ile ilgili hangi foto b�l�m� de ilginizi �ekecek.  Bu arada son hazine ihalesinde medyan�n tutumunun incelendi�i Kamu yarar� m�? Faizi ka� onun? ba�l�kl� yaz� ve �e�itli medya ele�tirileri Medyakronik sitesini vazge�ilmez hale getiriyor. Medyay� �ok y�nl� izlemek istiyorsan�z medyakronik tiryakisi olca��n�z bir site.
 

E-posta

G�nl�k BT Haberleri
M�KROHABER

B�Z�M REHBER

HODJAM