strateji2.gif (3180 bytes)

  SAYI 5  N�SAN-1  2001

ED�T�RDEN
5. Say�da yeni haberler yan�s�ra i�letme ve iktisat alan�ndaki klasik yabanc� eserlerin tam metinlerinin yer ald��� sitelere linkler verdi�im bir sayfa olu�turdum. Bu sayfa da zaman i�inde geli�ecektir.    Bu say�da yeni bir site inceleme f�rsat�m olmad��� i�in medyakronik sitesi di�er g�ncellemeye kadar haftan�n sitesi olarak kalacak. Sizlerden gelecek site �nerilerini de dikkate alaca��mdan emin olabilirsiniz.
(Not:Siteye �e�ni sayfas� ve Stanislaw Lem b�l�m� eklendi. �lginizi �ekebilir.)
Duyuru
Akademisyen, ��renci ve Profesyonellere �a�r�
Akademik Yaz�lar
-Tam Metin Klasik Eserler�ktisat ve i�letmecilik alan�nda �nl� d���n�rlerin eserlerinin tam metinlerine ula�abilme imkan�.
-Makaleler
Rekabet�i �st�nl�k, �� Ekosistemleri, K�reselle�me, Yeni Ekonomi, BT ve Stratejik Y�netim konular� yan�nda bir �ok detayl� incelemeler.
Kitap Tan�t�m�
Y�neticilik ve BT ile �lgili Baz� Kitaplar
Detayl� L�NKLER

animasyon2.gif (3382 bytes)

T�rk�e siteler i�inde en zengin teknoloji ve y�netim linkleri, haber Kaynaklar�.
Y�netim ve Mizah

Animationdilbert.gif (3316 bytes)

Be�inci Dalga. G�zel karikat�rler. Sizin i�in se�ti�im �� tane karikat�r i�in linki izleyin.

Bu arada Dilbert �lkesi de art�k sitemizde.

Eski Reklamlar, �e�itli dergi ve gazetelerden derledi�im eski reklam metinleri.

�e�ni. Mutlaka u�ray�n.

AR��V
-Say� 1
-Say� 2
-Say� 3
-Say� 4
-kolay ar�iv
Di�er Linkler
Sistem E-Dergi
B�Z�M REHBER
HODJAM
G�venlik Haber
Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
Nasdaq 2001

Teknoloji �irketlerinin hisselerinden olu�an Nasdaq ge�en y�ldan beri %64, bu y�l ise ilk �eyrekte %27 oran�nda de�er kaybetti. Konuyla ilgili bir yorum E-Commerce Times sitesinde.

nasdaqecommerce.jpg (6135 bytes)

redhat.jpg (3338 bytes)

Red Hat Nas�l Kurtulur

Linux devriminin �nc�leri aras�nda ku�kusuz Red Hat en �nde gelmektedir. Smart Business dergisi bu say�da borsada b�y�k d���� ya�ayan Red Hat'in teknloji y�neticisi Michael Tiemann ile Red Hat'in gelece�i ile ilgili bir m�lakata yer veriyor.

Biyoteknoloji i�in Risk Sermayesi

Risk sermayesi �irketleri 2000 y�l�nda $4.3 Milyar� sa�l�kla ilgili te�ebb�slere y�nlendirdiler. Ancak bu miktar dot-comlara akan yan�nda �nemli bir mebla� gibi g�r�nm�yor. Konuyla ilgili bir yorum Redherring sitesinde.

redherring.gif (6951 bytes)

smartbusiness.jpg (5169 bytes) B2B i�in S�rlar

Smart Business sitesinde i�letmeler aras� elektronik ticaret konusundaki say�s�z yaz�lara bir yenisi ilave edilmi�. E-pazaryerleri, tedarik zinciri y�netimi gibi konularla ilgilenenler i�in faydal� olabilir. Yaz� i�in linki izleyin.

Arama Motorlar� ne durumda

�nternette vazge�ilmez gere�ler olan arama motorlar�n�n etkinli�i ile ilgili bir ara�t�rma hepinizin ilgisini �ekecektir. The Industry Standard dergisi Metrics b�l�m�nde bu konuda bir incelemeye yer veriliyor. �lgilenenler linki izleyebilir.

thestandart.gif (7198 bytes)

b2bsecret.gif (3838 bytes)

Wall Street Journal Networking de ilgin� bir konu i�lenmi�. Yap�lan bir ara�t�rma gerek m��teriler gerekse hissedarlar a��s�ndan en sa�l�kl� bilgileri sa�layan �irketlerin �ngiliz �irketleri oldu�unu ortaya koyuyor. Haber i�in linki izleyebilirsiniz.
Tedarik Zinciri Y�netimi

Industry Week Dergisinde tedarik zinciri ve de�er zinciri ile ilgili geni� bir b�l�m var. Teorik ve uygulamal� olarak konuyu merak edenler i�in iyi bir kaynak olu�turaca��n� tahmin ediyorum. Site i�in linki, De�er zinciri ve Tedarik zinciri konusunda s�k sorulan sorular i�in de bu linki izleyebilirsiniz.

industryweek.jpg (5485 bytes)

darwinmag.jpg (5214 bytes) K�sa Haber ve linkler
-�nternet World Dergisinin bu say�da ele ald��� konu mobil ileti�im ve gelece�i. Ayn� konu Darwin Magazine taraf�ndan da i�leniyor.
-Forbes 500 a��kland�.
-Dot-comlarla ilgili Sun Microsystems taraf�ndan haz�rlanan bir site.
-�� Ekosistemleri kavram� ilginizi �ekiyorsa ecoplexy sitesi i�inize yarayabilir.
Haftan�n Sitesi:
Medyakronik

medyakronik.jpg (4966 bytes)

Bu hafta medya ile ilgili bir siteyi tan�t�yoruz. Medyakronik ismini K�r�at Bumin'in �leti�im yay�nlar�ndan ��kan kitab�ndan dolay� hat�rl�yor olabilirsiniz. Zaten sitenin i�levi de kitab�nkine yak�n. �ok zengin bir i�eri�e sahip olan site medyada yer alan haberleri ele�tirel bir g�zle inceliyor. Medyadan al�nan foto�raflar�n haberleri ile ilgili hangi foto b�l�m� ilginizi �ekecek.  Bu arada son hazine ihalesinde medyan�n tutumunun incelendi�i Kamu yarar� m�? Faizi ka� onun? ba�l�kl� yaz� ve �e�itli medya ele�tirileri Medyakronik sitesini vazge�ilmez hale getiriyor. Medyay� �ok y�nl� izlemek istiyorsan�z medyakronik tiryakisi olca��n�z bir site. 

E-posta

G�nl�k BT Haberleri
M�KROHABER

IYI LISTE - UYE OLMAK ICIN TIKLAYIN

www.iyisite.com,
 �d�ll� web sitesi yar��mas�.Hemen Kat�l�n!!!