strateji2.gif (3180 bytes)

  SAYI 6  N�SAN-2  2001

ED�T�RDEN
6. Say� ile tekrar beraberiz. Y�netim-teknoloji alan�ndaki dergi ve sitelerdeki makalelere vedi�imiz linkler g�ncellendi. Bu hafta g�venlik haber sitesini tan�t�yoruz. �n�m�zdeki g�nlerde i�letme ve iktisat alanlar�nda yap�lacak �e�itli sempozyum, panel ve kongreleri duyurmaya a�layaca��z. Yine T�rkiye'deki i�letme ve ekonomi alan�ndaki akademisyen ve uzmalar� i�eren b�y� bir veritaban� projesini de ba�lat�yoruz. Bu konularda her t�r bilgiyi siteye yollayabilirsiniz.   ED�T�R
Duyuru
Akademisyen, ��renci ve Profesyonellere �a�r�
Akademik Yaz�lar
-Tam Metin Klasik Eserler�ktisat ve i�letmecilik alan�nda �nl� d���n�rlerin eserlerinin tam metinlerine ula�abilme imkan�.
-Makaleler
Rekabet�i �st�nl�k, �� Ekosistemleri, K�reselle�me, Yeni Ekonomi, BT ve Stratejik Y�netim konular� yan�nda bir �ok detayl� incelemeler.
Y�netim Dergileri ve Sitelerinden Haberler
��ten ��karma Y�ntemleri

CIO Dergisi son say�s�nda en de�erli kayna��n�z olan (!) elemanlar�n�z� i�ten ��kar�rken dikkat etmeniz gereken noktalar� ele alm��. ��inde bulundu�umuz kriz d�neminde hem �al��an hem de patronlar� igilendiren bir konu olmas� a��s�ndan kayda de�er olabilir. Makale i�in linki izleyin.

cio_cover_041501.jpg (12970 bytes)

businessweek.jpg (18171 bytes)

Telekom Sekt�r�nde Sanc�

ABD telekom sekt�r�nde, �zellikle mobil ileti�im alan�nda ya�anan sorunlar bu hafta Businessweek dergisi taraf�ndan ele al�nm��. Konuyla ilgili bilgi i�in linki izleyebilirsiniz.

�lk �craat TRT'yi kapatmak

�� ve siyaset d�nyas�n�n renkli ismi LDP genel ba�kan� Besim Tibuk Chivi.com'a yapt��� a��klamalarda planlar�ndan bahsediyor. Son geli�melerle birlikte ciddi bir alternatif konumuna gelen LDP liderinin g�r��leri i�in linki izleyebilirsiniz.

besmtibuk.gif (4740 bytes)

active.jpg (11030 bytes) Finansal Tedarik Zinciri

Active dergisi Mart-Nisan 2001 say�s�nda yine bankac�l�k, risk ve kriz konular�nda �nemli makalelere yer veriyor. �lgi �ekici bir yaz� da finansal tedarik zinciri konusunda. Yine strateji y�netim sitesini izleyenlerin yak�ndan tan�d��� Dilbert �lkesi de derginin bu say�s�nda yer al�yor.

Broadband Teknolojisi

WIRED internet ve yeni ekonomi konular�nda yay�n yapan bir dergi. Online sitesi ise Forbes, Upside ve Redherring gibi g�nl�k olarak g�ncelleniyor. Derginin bu say�s�nda broadband ve gelece�i konu edilmi�. Konu i�in linki izlyebilirsiniz.

wired.gif (10802 bytes)

dervis.jpg (8758 bytes)

Ekonomik Program�n K�resel Boyutu

Activeline dergisi teknoloji, y�netim ve bankac�l�k alanlar�nda inceleme ve r�portajlara yer veren kaliteli bir dergi. Bu say�s�yla birinci y�l�n� dolduran dergi y�neticilerini tebrik ederken, ekonomik krizle ilgili bir de�erlendirmeye yer veriyoruz.

12 �nemli �retim Merkezi

D�nyada �retim, tasar�m ve geli�tirme alan�nda �nde gelen 12 �ehri merak ediyorsan�z Industry Week son say�s�nda bu konuda bir yaz� haz�rlam��. �retim �ampiyonlar�n� merak ediyorsan�z linki izleyebilirsiniz.

IW_041601cover.jpg (6074 bytes)

contextHomeV5_11.gif (5946 bytes) Reuters ve �nternet

�nl� haber ajans� Reuters'in tarih�esi ve interneti nas�l stratejik kulland���n� merak ediyorsan�z Context dergisi son say�s�nda bu konuyu incelemi�. Linki izleyebilirsiniz.

Daimler Chrysler Tasar�m� Webe Ta��yor

Otomobil tasar�m� pahal� ve uzun bir s�re�tir. Bu s�reci etkinle�tirmek isteyen Daimler Chrysler tasar�m s�recine m��terileri de katacak �ekilde interneti ullanmay� ama�l�yor. Business2.0'daki makale i�in linki izlyebilirsiniz.

businesss20.jpg (6142 bytes)
upside.jpg (7651 bytes) �nternet Altyap�s�

Upside Today dergisi ve internet sitesi BT ve i�d�nyas� ile ilgili enim be�endi�im bir kaynak. Bu say�da internet sekt�r�nde �nemli bir yere sahip olan altyap� sekt�r� ile ilgili bir makaleyi siteye ald�m. �lgilenenler linki izleyebilirler.

Haftan�n Sitesi:
G�VENL�K HABER

guvenlik_logo.gif (1873 bytes)

Bu hafta internet ve her t�r a� sistemi a��s�ndan b�y�k �nem ta��yan g�venlik konusunda T�rkiye'nin belki de en kapsaml� ve g�ncel sitesini tan�t�yoruz. �nternette g�venlik, hackerlar, vir�sler, solucanlar, �r�mcekler :) konular�nda hem teknik hem de herkesin anlayabilece�i d�zeyde haber, yorum ve makalelere yer veren site mutlaka ilginizi �ekecektir. Siteden sizin i�in se�ti�im linkler  internet mafyas�  ve bilgi avc�s�n�n elkitab� isimli iki makale. Sitenin y�neticisi Sava�'a �al��malar�nda ba�ar�lar diliyorum.

�LET���M

G�nl�k BT Haberleri
M�KROHABER