Strateji Y�netim Sitesinden Yay�n �a�r�s�

��letmecilik, �ktisat, End�stri M�hendisli�i ve Di�er �lgili Bran�lardaki

Akademisyenler Daha �nce herhangi bir dergide yay�nlanm�� olan makale, ara�t�rma ve yaz�lar�n�z� kayna��n� bildirmek suretiyle sitede yay�nlatarak daha geni� bir �evreye duyurabilirsiniz. Bunun yan�s�ra yapt���n�z �eviriler, inceledi�iniz vakalar ve tez �zetlerinize de sitede i�eri�ine g�re yer verilebilir. 
��renciler Tamamlanm�� projeleriniz, �devleriniz, bitirme tezleriniz veya ara�t�rmalar�n�z varsa bunlar�n b�l�m k�t�phanelerinde tozlan�p gitmesine izin vermeyin. Strateji Y�netim sitesi �al��malar�n�z�n tan�t�l�p duyurulmas� a��s�ndan iyi bir f�rsat olabilir.
�� d�nyas�ndan giri�imciler ve profesyoneller Ger�ek i� d�nyas�nda nelerin olup bitti�ini kimse sizden iyi bilemez. Teori ile prati�i b�t�nle�tirme noktas�nda �al��malar�n�z�n sitede yer almas� bizi onurland�racakt�r.
Kamu Kesiminden Y�neticiler ve Uzmanlar Sitenin i�eri�i ile ilgili herhangi bir konuda yapm�� oldu�unuz �al��malar� bize g�nderebilirsiniz.

 

�lgili Konular ve �leti�im

Y�netim ve Organizasyon, �rg�tsel Davran��,Y�netim ve Mizah, �rg�tsel De�i�im, Bili�im Teknolojileri Y�netimi, �nternet,   E-Ticaret ve Yeni Ekonomi,Yan Sanayi �li�kileri, Teknoloji Y�netimi,Strateji ve Rekabet, Pazarlama, Finansman ve Muhasebe, Toplam Kalite Y�netimi,Sosyoloji (�rg�tler,B�rokrasi,De�i�im vs.) alanlar�nda;

Kitap, Makale, Kitap Tan�t�m�, Ara�t�rma, Vaka, Tart��ma

Yay�nlar�n�z� e-posta ile bu adrese ofis dok�man� olarak g�nderdi�iniz takdirde, gerekli incelemeden sonra sitede yay�nlanacak, olumlu veya olumsuz t�m cevaplar size iletilecektir.

 

Son Say� Kitaplar Ar�iv Linkler Makaleler Mizah