�NEML� Y�NET�M K�TAPLARI

 

Bu b�l�mde genelde �ok fazla bilinmeyen, ancak i�letme y�neticileri ve akademisyenler i�in �ok faydal� olaca��n� d���nd���m kitaplar� tan�tmay� hedefliyorum. �steyenler kitap �nerilerini bana bildirebilirler.

 

rekabetinolumukucuk.jpg (8775 bytes)

REKABET�N YEN� GER�EKL���

James F.Moore'un 1995 y�l�nda yazd��� kitap 1997 y�l�nda Z�lf� Dicleli taraf�ndan Anadolu Grubu Yay�nlar� i�inde T�rk�eye �evrilmi�. As�l ad� "Rekabetin �l�m�" olan kitap m��teri-tedarik�i �ebekesi ya da geni�letilmi� i�letme kavramlar�n�n �tesinde bir kavram olan "�� Ekosistemlerini" inceliyor. Kar��l�kl� etkile�im i�indeki �rg�t ve bireylerden olu�an bir temel taraf�ndan desteklenen bir ekonomik topluluk, i� d�nyas� organizmalar� �eklinde tan�mlanan i� ekosistemleri i�inde bulundu�umuz ekonomik ortam�n yeni ger�ekli�i olarak g�r�l�yor. Kitap bir �ok firmadan �rneklerle dolu.

 

OTOMOB�L DEVLER�N�N YARI�I

Sanayi toplumuna damgas�n� vuran otomobil bir �ok y�netim kitab�n�n da konusu olmu�tur. Bu kitaplar�n i�inde, �� ayr� k�lt�r� k�yaslamal� olarak incelemesi a��s�ndan Maryann Keller'in kitab� kayda de�er bir eser olma �zelli�ini ta��yor. Kendi �lkelerinin en b�y�k otomobil �irketi olan General Motors, Volks Wagen ve Toyota hakk�nda bilgi edinmek, �lke k�lt�rleri ve y�netim anlay��lar�n� ��renmek isteyenler i�in ideal bir kitap. Kitap Figen G�rm�� taraf�ndan G�ncel Yay�nc�l�k i�in 1996 y�l�nda t�rk�eye �evrilmi�.

G�ncel Yay�nc�l�k: Tel 0212.511 22 37

otomobildevleri.jpg (9133 bytes)

 

alternatifteknolojikucuk.jpg (8773 bytes) ALTERNAT�F TEKNOLOJ�

David Dickson'un kitab� teknolojik de�i�imi siyasi a��dan inceliyor.Sanayi toplumu ele�tirileri, insanlar�n do�aya yabanc�la�malar� ve farkl� teknolojilerle ilgili bir kitap. Ayr�nt� yay�nlar�ndan 1992 y�l�nda ��kan kitap Nezih Erdo�an taraf�ndan t�rk�ele�tirilmi�. Ayr�cakitab�n giri�inde Hacer Ansal'�n "Alternatif teknoloji ve son teknolojik geli�meler" konulu bir yaz�s� da yer al�yor.

Ayr�nt� Yay�nlar�: 0212.518 76 19

 

B�LG� MAFYASI

Yay�nc�lar� taraf�ndan "Dijital d�nyada ge�en ger�ek bir polisiye �yk�" ve "bu kitap pek �ok cesedi �i�neyerek yakla�makta olan her �eyi duyan, g�ren,bilen Orwell Devletine uzanan yolun ger�ek �yk�s�d�r" �eklinde tan�t�lan bu kitap �nterrnet ve benzeri ileti�im a�lar�n�n gizli servisler elinde nas�l bir takip mekanizmas�na d�n��t���n� �arp�c� bir �ekilde ortaya koyuyor. ABD'nin NSA (Ulusal G�venlik Dairesi) ve �srail MOSSAD'�n PROMIS isimli bilgisyara yaz�l�m� arac�l���yla ger�ekle�tirdikleri izleme faaliyetleri ve konuyu inceleyen gazetecilerin �l�m� �evresinde geli�en olaylar bilgi toplumunun �teki y�z�n� g�stermesi a��s�ndan ilgin�.

K�tap Sarmal yay�nc�l�ktan 1996 y�l�nda ��kt�. Egmont R.Koch ve Jochen Sperber'in kitab�n� Almancadan Kaan �ktem �evirmi�.

Sarmal, Tel: 0212.522 45 78

bilgimafya.jpg (12317 bytes)

 

 

parkinson.jpg (6645 bytes)

PARK�NSON KANUNU

C.Northkote Parkinson'un 1957 y�l�nda kaleme ald��� �nl� eseri �aban Sistemb�l�kba�� �evirisiyle 1996 y�l�nda VAD� yay�nlar� taraf�ndan piyasaya ��kar�ld�. " �� bitirilmesi i�in tan�nan s�reye yay�l�r" bi�iminde �zetlenen Parkinson Kanunu, �zellikle memur say�s�n�n art���yla ilgili �nl� "Yap�lan i� ister arts�n, ister azals�n, hatta ortada hi� i� filan olmas�n i�le ilgili memur say�s� s�rekli artacakt�r" yasa�yla da tan�nmaktad�r. Y�netim alan�nda mizaha �nemli ve klasik bir katk� olan Parkinson Kanununda hemen herkes kendine ait bir b�l�m bulabilir.

Vadi Yay�nlar�, Ankara: 0312.435 64 89
Konya, �izgi Kitabevi, 0332.353 10 22

 

B�L�M TEKNOLOJ� SANAY� ��LEMES�

Bilim ve Teknolojideki geli�melerin ele al�nd��� ve T�rkiye'de bilim ve teknoloji politikalar�yla ili�kilendirildi�i olduk�a faydal� bir kitap. Bilim ve teknoloji �retiminin d���nda kalm�� �lkeler i�in trenin ka��p ka�mad��� konusunda �nemli g�r��ler mevcut.

H.Aykut G�ker'in �e�itli dergilerdeki yay�nlar� ve konu�malar�n�n bir derlemesi konumundaki kitap Sarmal Yay�nlar�nca 1995 y�l�nda bas�lm��. �steyenler i�in tel: 0212.522 45 78

bilimteknoloji.jpg (7393 bytes)

 

kultfark.jpg (13615 bytes)

K�LT�RLERARASI FARKLILA�MA VE Y�NET�M

A.Selami Sargut'un 1994 y�l�nda Verso Yay�nc�l�ktan ��kan kitab� y�neticilik alan�nda �nemli bir b��lu�u dolduruyor. K�lt�r kavram�, k�lt�r insan ili�kileri, k�lt�rel �evre i�inde �al��an insan, k�lt�rel �evrede �rg�t ve k�lt�rleraras� farkl�la�man�n �rg�tlerde davran�� �zerindeki etkileri gibi bir �ok �nemli konu bu kitapta yer al�yor.

Kitab� Verso Yay�nc�l�k P.K.8 Emek/ANKARA adreinden isteyebilirsiniz.

Tel: 0312.439 02 59

 

taylor112.jpg (8688 bytes) B�L�MSEL Y�NET�M�N �LKELER�

Frederick Winslow Taylor, Bilimsel Y�netimin babas� olarak bilinir. Y�netim kavram� bir sanat olarak insanl�k tarihi kadar eski bir olgu iken bir bilim olarak incelenmeye ba�lamas�n�n 100 y�ll�k bir tarihi vard�r. Taylor'un 1911 y�l�nda fabrika y�netiminde bilimsel ilkeler kullan�lmas�yla ilgili kaleme ald��� bu kitab� 1997 y�l�nda T�rk�eye �evirdim. Kitap �izgi Yay�nlar� aras�nda bas�lm��t�. �u anda piyasada bulunup bulunmad���n� bilmiyorum, ama bilimsel y�netim ak�m�na ve y�netimin geli�im s�recine ilgi duyan akademisyen, ��renci ve profesyoneller a��s�ndan faydal� bir kitap oldu�u kanaatindeyim.

Kitap Konya �izgi Kitabevinden istenebilir. 0332.353 10 22

 

D��MAN TOPRAKLARDA

Bu haftan�n ilk kitab� Gerald Westerby taraf�ndan yaz�lm�� ilgin� bir kitap. Bir Mossad Ajan�n�n kendi an�lar�yla zenginle�tirdi�i i�d�nyas�, y�neticilik ve finansa ait ���tlerini i�eren  "D��man Topraklarda" ayn� zamanda Mossad �rg�t�n�n yap�lanmas� ve i�leyi�i ile ilgili �nemli bilgiler de veriyor. T�rkiye'de 1999 y�l�nda Alk�m Yay�nlar�nca bas�lan kitap Esat �ren taraf�ndan dilimize �evrilmi�. Kitap, Sab�r, Haz�rl�k ve Sebat ba�l�kl� 3 b�l�mden olu�uyor. Hedef se�me ve zamanlama ile ba�layan s�re�, Westerby'nin ak�c� �slubu i�inde g�� kullan�m�, yarat�c�l�k, ekip �al��mas�, strateji ve liderlik konular�nda �nemli notlarla devam ediyor. Kimi zaman e�lenceli bir �slupla s�slenen kitap her kademeden ve kesimden y�netici i�in vazge�ilmez bir kaynak durumunda. A�a��da kitaptan bir ka� pasaj bulacaks�n�z:

"...Hedefinizi tan�mlamak sizi neyi ba�armak istedi�inizi bilmeye de zorlar. T�pk� sava�ta oldu�u gibi i� hayat�nda da bu kural de�i�mez. Hedefini tan�mla. Hedefini bil. Bu bilgin yoksa ne sava�a gir ne de ticarete.

geraldwesterby.jpg (6675 bytes)

Sava�larda aert arda kaybeden taraflar, tan�mlanm�� bir hedefleri olmad��� i�in kaybetmi�lerdir. Vietnam ve L�bnan buna �rnektir. Y�k�lmaz gibi g�r�nd��� halde �oktan ad� bile unutulmu� nice dinazor �irket de ayn� kural�n ticarette ne kadar ge�erli oldu�unu kan�tlamaktad�r. Bug�n art�k s�nm�� birer balon olan eski sanayi devlerini kim hat�rlayabiliyor? McLaughin Steel, International Harvester, Pan American Havayollar� art�k kimsenin tan�mad���   bir zamanlar�n ma�rur �irketleriydi. Apple'�n ba��na gelen felaketleri kim tahmin edebilirdi? �ki d�nya sava��nda da Almanlar� alt etmi� olan d�rt teker �eki�li Range Rover'�n sonunda Almanlar�n eline ge�ece�ini kim bilebilirdi?" (s.24)

"...Kim eklerse eksiltir.Ba�ar�n�n �l��s� sadeliktir. Bir ��z�m sadeli�i kadar g�zeldir. En akla yak�n a��klama en sade olan�d�r.En �nemli bulu� �ok a��k oldu�u halde daha �nce kimse taraf�ndan d���n�lmemi� oland�r. En etkili eylem bir �ocu�un bile anlayabilece�i nitelikte oland�r.

Kendi halinde bir b�t�n olan �eye bir ekleme yapmak ondan bir �ey eksiltmek olur. Haz�r bir temay� ayr�nt�lara d�kmekle ana temay� kaybetme tehlikesine girersiniz. E�er bir eylem a��k�a tan�mlanm�� bir eyleme hizmet etmiyorsa gerekli de�ildir. Gerekli de�ilse de yap�lmamal�d�r." (s.132)

Kitap i�in: Alk�m Yay�nlar�, Kad�k�y ��merkezi No:126 KADIK�Y/�stanbul

 

roberttowsen.jpg (10691 bytes)

�� B�LEN�N PARA KAZANANIN

1962 y�l�nda ba��na getirildi�i AVIS �irketini d�nyan�n en me�hur firmalar�ndan birine d�n��t�ren Robert Townsenr'in mizahi bir �slupla yazd��� kitab�n orjinal ad�: "Up the Organization" ama her ne hikmetse �� Bilenin Para Kazanan�n gibi tuhaf ve asl�nda biraz itici bir isimle �evrilmi�. �eviriyi yapanlar Aziz �stel ve Nuran Yavuz. Kitap asl�nda olduk�a eski bir tarihte �evrilmi� ama bendeki n�shas� 1992 4.bask�. 10 y�l kadar �nce bir sahaftan daha eski bask�s�n� alm��t�m. Kitap ger�ekten e�lenceli, komik ama bir o kadar da ciddi bir eser. Belki de i�d�nyas� ancak mizahi bir dille anlat�ld���nda daha g�zel anla��l�yor. Bunun iyi birer �rne�i Scott Adams'�n Dilbert serisi ve 50'li y�llarda yaz�lm�� olan Parkinson Kanunu. �n�m�zdeki haftalarda bu kitaplarda sitemizde detayl� olarak tan�t�lacak.

Townsend'in kitab� farkl� bir yap�ya sahip. Konular arayan�n kolay bulmas� i�in A'dan Z'ye s�ralanm��. Giri� yerine kitab�n okunmas�na k�lavuzluk yapan genelge ile ba�lanm��. A harfini ilk maddesi de "Adam kovma sanat�." Bu �ekilde s�ren kitap "Zorunlu emeklilik" maddesiyle sona eriyor. �zg�r Yay�n Da��t�m taraf�ndan bas�lan kitap t�m y�neticilere rahat�a �nerilebilecek nitelikte.

 

Son Say� Kitaplar Ar�iv Linkler Makaleler Mizah