lem.jpg (16030 bytes)

Stanislaw LEM
Borges of Scientific Culture-TIME

Gelecekbilim Kongresi. Lem'in sadece �nl� oldu�u i�in Solarisini okumu� olanlar kendisini �ok a��r felsefi yaz�lar yazan bir romanc� olarak d���nebilirler. Ama bir �ok kitab�nda Stanislaw Lem �st�n bir mizah yetene�i oldu�unu g�stermektedir. �nl� bilim kurgu kahraman� Ijon Tichy (Tiki) �evresinde geli�en olaylar Lem'in bir �ok roman ve hikayesinin konusunu olu�turmu�tur. Gelecekbilim Kongresi de bu t�r mizah kitaplar�ndan biri. Ge�ti�imiz y�l moda olan Matrix filminin konusuyla benze�en �zellikler g�stermesi de asl�nda kitab� daha ilgin� hale getiriyor. Ijon Tichy'nin gelecekbilim �zerine bir kongreye kat�lmak �zere bulundu�u otel ve �evresinde geli�en olaylar hem komik hem de gelece�e d�n�k meajlar� a��s�ndan d���nd�r�c� bir tarzda cereyan ediyor. Lem ve onun mizah anlay���n� merak edenler i�in iyi bir ba�lang�� noktas� olabilir. Ben de Lem okumaya Solarisle de�il Gelecekbilim Kongresiyle ba�lam��t�m. Yeni ba�layanlara ayn� yolu �neririm. 

Solaris. �zellikle Tarkovski taraf�ndan sinemaya aktar�lmas� ile �n kazanm�� olan Solaris, Stanilaw Lem'in en �nemli eseri olarak g�sterilmektedir. Mavi ve K�rm�z� renkli iki y�ld�z �evresinde dola�an ve alg�lad��� varl�klar�n i� d�nyalar�ndan yola ��karak canl�lar yaratabilen bir okyanusla kapl� Solaris gezegeni �zerine son derece ilgin� bir roman olan bu eserde Lem kahramanlar� ile ilgili derin analizlere yer verir. Bilim kurgu alan�nda �zel bir yere sahip olan roman i�eri�iyle bu ilgiyi fazlas�yla hakediyor.

Y�ld�zlardan D�n��. Y�ld�zlardan D�n�� Lem kitaplar� i�inde benim en fazla be�endi�im eser. Hatta Orwell'in 1984 veya Huxley'nin Cesur Yeni D�nyas�ndan hi� de a�a�� kalmayan bir i�eri�e sahip oldu�unu rahatl�kla ileri s�rebilirim. 10 y�l s�reyle y�ld�zlarda dola�an Hal Breg ve arkada�� Olaf d�nyaya d�nd�klerinde aradan 150 d�nya y�l� ge�mi� oldu�unu g�r�rler. Ayr� ayr� uyum merkezlerinde tutulan ve daha sonra yeni d�nyaya b�rak�lan Hal ve Olaf bu yeni d�nyaya adapte olma m�cadelesi verirler. Ancak "O geride b�rakt�klar�n� yery�z�ne, onlar da Bregb'i g�ky�z�ne g�mm��lerdir".  Lem'in  ustal���n� sonuna kadar hissedece�iniz dokunakl� bir roman.   

�l�ml� Makineler. Stanislaw Lem'in hikayecilikte de romanlar�nda oldu�u kadar usta oldu�unu g�stermesi a��s�ndan robot hikayelerinden olu�an bu kitap kayda de�er. 14 robot hikayesinden olu�an bu kitap duygular� olan robotlarla ilgili mizahi ve duygusal konular� ele al�yor. Asimov'un robotlar�na yer yer benzese de asl�nda kesinlikle onlardan farkl� olan ve k�t� niyetli yarat�klar -insan- kar��s�nda hep iyi niyetle m�cadele eden bu fani makinalar�n hikayelerini �ok seveceksiniz.

Aden. Lem'in uzay gemilerinden biri kaza eseri Aden gezegenine d��er. M�rettebat ve gezegendeki canl�lar aras�nda ileti�im kurma �abalar� �er�evesinde geli�en olaylar Lem ustal���yla birle�ince okunmas� zevkli bir kitap ortaya ��k�yor. �zellikle Aden gezegenindeki geli�mi� canl�lar�n konu�ma tarz�n�n ��z�mlenmesi ilginizi �ekebilir.

Yenilmez. Yenilmez asl�nda bir uzay gemisinin ismi. Uzak galaksilerdeki bir gezegene yolu d��en Yenilmez ve m�rettebat�n�n bu gezegendeki maceralar� roman�n konusunu olu�turuyor. Bilim kurgu sevenler i�in m�kemmel bir f�rsat oldu�unu d���n�yorum. Bu arada kitap evrim, sistem, kaos gibi bir �ok konuya da de�iniyor.

K�vette Bulunan G�nce. Lem bu kitapta g�n�m�z insan�n�n i�inde bulundu�u buhran ve karma�ay� olduk�a bunalt�c� bir �ekilde ele alm��. Kitap okuyucuyu b�y�k bir bask� ve s�k�nt� i�ine �ekiyor, ancak do�rusu bu bask�dan kurtulmak i�in kitab� elinizden b�rakman�z da s�z konusu de�il. Belki baz�lar�n�z Melih Cevdet Anday'�n "�sa'n�n G�ncesi" isimli kitab�n� hat�rlars�n�z. Hemen hemen ayn� konuyu i�leyen bu kitap da ayn� s�k�nt�y� bana ya�atm��t�. Ne dersiniz, Lem M.Cevdet'in kitab�n� araklam�� olmas�n? ;)

Soru�turma. Lem'in ayn� zamanda polisiye yazabilece�ini tahmin edermiydiniz? Soru�turma Londra'da meydana gelen bir dizi benzer cinayet �zerine yap�lan polis soru�turmas� konusunu i�eriyor. Ancak i�in i�inde bir de konuyu istatistik a��dan ele alan profes�r var. Kusursuz bir �rg� i�inde akan romanda yer yer gerilim de y�kseliyor. Kitab�n tatminsizlik veren taraf� sonucu. Ama Lem'in bir �zelli�i de kitaplar�n�n hi� bir zaman normal bir sonla bitmemesi veya bir �o�unun esas�nda hi� sonunun olmamas� ger�e�i g�z �n�ne al�nd���nda bu durum kitab�n de�erini d���rm�yor.

D�n���m Hastanesi. Lem'in gen�lik y�llar�nda �al��t���, �kinci D�nya sava�� d�nemi Polonyas�n� anlatan bir roman. Bir ak�l hastanesine atanan gen� doktorun sava� d�neminde bu hastanede ya�ad�klar�. Stanislaw Lem'in derin felsefi tart��malar�n� bu kitapta da bolca bulabilirsiniz.

K�r Talih. Soru�turma gibi istatistik �zerine kurulmu� bir kitap. Hafif mizahi unsurlar da ta��yan kitap bir dizi �ans eseri geli�en olay �evresinde d�n�yor.

�nsan�n Bir Dakikas�. Lem'in insanl�k, tabiat, sava�, silahlanma, evrim gibi konularda �e�itli g�r��lerini i�eren derleme bir kitap.D�nyada bar�� isimli roman� bu kitab�n i�eri�i �zerine kurulmu�.

D�nyada Bar��. Lem'in korkusuz kahraman�, g�rev adam� �jon Tichy bu defa d�nyay� Ay'da �slenen robotlardan kurtaracakt�r. S�per g��lerin silahlanma yar���n�n sonu�lar� �zerine son derece mizah d�zeyi y�ksek bir roman. Lem'in mizah g�c�ne hayran olmamak elde de�il.

Lem'le yap�lan r�portaj...�ngilizce. Yak�nda T�rk�esi bu sitede

Son Say�   Kitaplar   Ar�iv    Linkler   Makaleler    Mizah