Y�netim, Teknoloji, Strateji Alan�nda
�e�itli Makale ve �ncelemeler

Yeni Rekabet�i �st�nl�k ve Teknoloji: K�resel Bir Yakla��m M.E.Porter'�n yap�sal sanayi analizi ve rekabet �st�nl��� konular� �evresinde rekabet ve teknoloji konular�n� inceleyen bu �al��mada �zellikle k�resel rekabet dinamiklerinin de  dikkate al�nmas� �nemli bir nokta.

Yeni Yeni Ekonomide �� Ekosistemleri ve De�i�en �rg�t Yap�lar� Ekosistem kavram� sekt�r kavram�n�n yerini mi al�yor? Bili�im teknolojileri �rg�tleri nas�l de�i�tiriyor? Bili�im 2000 Kongresinde sunulan bir bildiri.

Yeni K�reselle�me ve K�resel ��letmeler K�reselle�me Kavram� ve ��letme Y�netimi �zerindeki etkileri

�nceki makaleler

E-Ticaret �zellikle giri�imcilik a��s�ndan elektronik ticaret kavram� ile ilgili bir inceleme.

Yeni Ekonomi son 5 y�l boyunca s�k�a duyulan bu kavram ne anlama gelmektedir? 

Bili�im Teknolojileri ve Stratejik Y�netim bili�im teknolojileri i�letmelerde nas�l stratejik avantajlar sa�layabilir?

De�i�im M�hendisli�i ve BT Altyap�s�1990'lar�n y�netim modas� de�i�im m�hendisli�i ve bili�im teknolojileri ile ili�kisi.

Commodore 64'�n Y�kseli� ve D�����Teknoloji y�netimi a��s�ndan ilgin� bir �rnek olay. Teknolojik de�i�imin y�netimi, stratejik d���nme ve  rekabetle ilgili �arp�c� noktalar var.

Y�zde 90 Kl�b� �nternet �irketlerinin y�kseli� ve ��k���. Wall Street Journal'dan yap�lan bir �eviri.

 

Son Say� Kitaplar Ar�iv Linkler Makaleler Mizah